Отделение нуклеарна медицина с метаболитна терапия

Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия (ОНМ) има 35-годишна традиция в диагностичната и лечебната дейност с открити радиоактивни източници и обслужва пациенти с онкологични, ендокринни, ортопедични, нефрологични, хирургични и други заболявания.

Дейността на ОНМ отговаря на изискванията на медицинския стандарт „Нуклеарна медицина“ и на Наредбата за основните норми за радиационна защита. Провеждат се сцинтиграфски изследвания (функционално изобразяване на органи и системи), лабораторна диагностика (изследване на биологично активни съставки в кръвта, без облъчване на пациента) и лечение (метаболитна лъчетерапия).

В ОНМ се извършват следните нуклеарно-медицински функционални изследвания:

  • сцинтиграфия на костна система при онкологични и неонкологични заболявания;
  • сцинтиграфия на щитовидна жлеза с технеций и радиоактивен йод;
  • сцинтиграфия на бъбреци;
  • сцинтиграфия на тестиси при възрастни;
  • сцинтиграфия на сентинелни лимфни възли;
  • перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
  • туморотропна сцинтиграфия.

По радиоимунологичен метод се изследват туморни маркери и хормони.
По клинична пътека се провежда метаболитна лъчетерапия при болезнени костни метастази (с радиоактивен стронций), при диференциран карцином на щитовидната жлеза и при тиреотоксикоза (с радиоактивен йод).

Началник на Отделението по нуклеарна медицина с метаболитна терапия е д-р Маринов, специалист по нуклеарна медицина.

Екип

Началник отделение:
д-р Вихрен Маринов
0896 844 141

ст.мед.с.
Жени Кузманова

Тел. за връзка: 054/800 746