Процедура по реда на ЗОП

   ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМ НА ПОЗИТРОННО – ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /РЕТ/СТ скенер/ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на 2 бр. линейни ускорители

   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

   ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА – 4 ЕТАЖ ” ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   „Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

   „Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД

   „Доставка на медицински монитори, сървър и изграждане на система за съхранение, обработка и пренос на медицински изображения в медицински стандарт DICOM”

   Доставка на медицински консумативи по Приложение 1 за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1