"Koмплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД

Процедура по реда на ЗОП

   „Доставка на вакуумен елемент, към линеен ускорител модел Unique TM Performance” по Техническа спецификация

   „Доставка на лекарствен продукт“ по Техническа спецификация – Приложение 1

   Пълно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик”, съгласно Техническа спецификация-Приложение 1

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   „Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

   УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка на нова хибридна SPECT/CT система комбинираща Гама камера с два детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри

   Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД по сводобно договорени цени и участие в стандартна балансираща група