"Koмплексен онкологичен център - Шумен" ЕООД

Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1

   УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18” за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка на вакуумни елементи – радиолампи главен Тиратрон-2 броя, към линейни ускорители модел Unique TM Performance 2074 и 2075 по Техническа спецификация-Приложение 1

   Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1

   Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

   Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД

   Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   „Доставка на имобилизационна система за радио хирургия и консумативи за позициониране и имобилизиране на пациенти, съвместими със система „Linac Unique TM“ по Техническа спецификация-Приложение 1

   „Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-Приложение 1