Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на електрическа енергия за сградата на „Комплексен онкологичен център“ЕООД гр.Шумен

   00979-2014-0008 УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ

   00979-2014-0007 Доставка на лекарства по Приложение1