Процедура по реда на ЗОП

   Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   „Доставка на имобилизационна система за радио хирургия и консумативи за позициониране и имобилизиране на пациенти, съвместими със система „Linac Unique TM“ по Техническа спецификация-Приложение 1

   „Доставка на вакуумен елемент (защитен тиратрон в модулатор за високо напрежение), към линеен ускорител модел Unique TM Performance 2074” по Техническа спецификация-Приложение 1

   „Доставка на вакуумен елемент, към линеен ускорител модел Unique TM Performance” по Техническа спецификация

   „Доставка на лекарствен продукт“ по Техническа спецификация – Приложение 1

   Пълно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик”, съгласно Техническа спецификация-Приложение 1

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   „Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

   УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1