Процедура по реда на ЗОП

   УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка на нова хибридна SPECT/CT система комбинираща Гама камера с два детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри

   Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД по сводобно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

   Доставка на медицински изделия по Приложение 1

   Доставка на радиофармацевтичен препарат FDG-18

   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1

   ДОСТАВКА НА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ